Regulamin

Reglulamin Przewozów Firmy Transportowej „KONBO”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Pasażerowie oraz kierujący autobusami zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Do przejazdu środkami transportu FT „KONBO” upoważniają bilety FT „KONBO” wraz z dokumentem upoważniającym do ulgi.

3. Do przejazdów bezpłatnych upoważnieni są: właściciel i pracownicy FT „KONBO” oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

§ 2 Prawa i obowiązki przewoźnika

1. Przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia w pojazdach:
    a) aktualnego cennika biletów,
    b) informacji o uprawnieniach do korzystania z ulg oraz bezpłatnych przejazdów.

2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy, spowodowanych z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

§ 3 Prawa i obowiązki pasażera

1. W razie awarii autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym autobusem tej samej linii, albo autobusem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

2. Pasażerom zabrania się:
    a) palenia tytoniu,
    b) spożywania posiłków i napojów,
    c) otwierania drzwi podczas jazdy,
    d) zaśmiecania pojazdu i niszczenia wyposażenia.

3. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach małe zwierzęta trzymane na ręku i bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia, aby nie utrudniały
przejścia i nie zagrażały bezpieczeństwu.

4. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest zakupić bilet i zachować go na czas
trwania podróży.

5. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu z jego winy.

6. Obsługa autobusu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom zachowującym się agresywnie oraz osobom będącym pod wpływem alkoholu.

PRAWO DO KONTROLI BILETÓW W AUTOBUSACH MAJĄ KIERUJĄCY
ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ FT "KONBO"

Podstawa prawna wydania niniejszego regulaminu jest art. 54 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. Z 1995 r. Nr 119 poz. 375 z późn. zm.)

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. Z 1995 r. Nr 119 poz. 375 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 116 poz. 93 z późn. zm.)

 

Expres Bus
ul. Zielona 28
22-600 Tomaszów Lub.
tel. +48 604 260 495